Privacy statement

Interselect heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), en de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroeps-, branche- en/of ethische codes (waaronder die van NIP, ROA, NRTO).

Privacy beleid Interselect BV

In dit document leest u hoe Interselect BV persoonsgegevens verwerkt van zakelijke relaties, van deelnemers aan assessments, coaching, training- of begeleidingstrajecten en sollicitanten. Onze werkwijze is conform de regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We gaan altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en bewaren ze veilig. Wat we met persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, staat hieronder. Heeft u na het lezen van dit document vragen, neem dan gerust contact met ons op, info@interselect.nl, of via telefoon 0183 69 39 39.

Dit privacy beleid kan wijzigen. Het meest actuele privacy beleid vindt u altijd op onze website www.interselect.nl. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 19 februari 2019.

Op verschillende manieren krijgen wij beschikking over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, of door uw communicatie met Interselect via onze website, e-mail, telefoon, of sociale media. In bepaalde gevallen krijgen we uw gegevens van derden, bijvoorbeeld van onze opdrachtgever in het kader van een opdracht. U heeft onze opdrachtgever daarvoor eerst uw toestemming gegeven. In paragraaf 3 gaan we hier op in.

Inhoudsopgave

 1. Algemene inleiding
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
 3. Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden ze bewaard?
 4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 5. Waar slaan wij uw gegevens op?
 6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
 8. Cookiebeleid

 

 1. Algemene inleiding

In bepaalde gevallen is het voor onze dienstverlening noodzakelijk uw persoonsgegevens aan een externe verwerker te geven. Dat zijn uitsluitend verwerkers met wie we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten die ‘AVG-proof’ is. Met hen hebben we duidelijke afspraken over de beveiliging van en de omgang met uw persoonsgegevens gemaakt. Hierdoor zijn zorgvuldigheid en veiligheid die u van Interselect verwacht, ook bij hen geborgd. Zie hiervoor ook paragraaf 4.
In alle andere gevallen zullen wij nooit uw persoonsgegevens aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen ook nooit persoonsgegevens (adresbestanden etc.) van derden kopen, of persoonsgegevens aan derden verkopen.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In ons geval gaat het om gegevens van onze zakelijke relaties, deelnemers aan onze diensten en trajecten en onze medewerkers.
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, postcodes met huisnummers en IP-adressen zijn persoonsgegevens. Wij zullen ons bij de verwerking van gegevens steeds beperken tot het minimaal noodzakelijke. We verwerken geen gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid.

 

 1. Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden ze bewaard?

3.1
Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier op onze website, via email, telefoon, social media of persoonlijk) en ons vraagt om informatie, of deelneemt aan een enquête of ons vraagt samen te werken (bijv. als leverancier of als opdrachtnemer), verwerken wij informatie over u in onze AVG-proof digitale systemen. Deze informatie omvat:

 • de contactgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e -mailadres, zakelijk post- of bezoekadres en telefoonnummer;
 • uw functietitel;
 • uw organisatie met KvK-nummer en BTW nummer ;
 • de inhoud van het bericht en de technische details ervan;
 • eventuele andere relevante persoonsgegevens die u aan ons verstrekt,
 • wij kunnen deze contactgegevens completeren met bepaalde relevante, publiek toegankelijke gegevens over u. We hanteren als bronnen: publiek toegankelijke databanken op internet zoals LinkedIn en bedrijfswebsites.

Wanneer u met ons communiceert, nemen we uw gegevens op in onze database. In dit kader wijzen we u op uw rechten (paragraaf 7.)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie te kunnen bieden en onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.
Na het laatste contact bewaren we de gegevens nog 5 jaar. Sommige gegevens bewaren wij in overeenstemming met bepaalde wettelijk verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen. Bijv. voor facturen en andere financiële zaken is dit 7 jaar.

3.2
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven, uitnodigingen voor relatiebijeenkomsten en nieuws over ontwikkelingen in de dienstverlening van Interselect toe te sturen. De bewaartermijn is 5 jaar. Zie hiervoor ook uw rechten (paragraaf 7).

3.3
Wanneer u door Interselect uitgenodigd wordt in het kader van een opdracht, (assessment, coaching, training- of begeleidingstraject) ontvangen wij uw gegevens van onze opdrachtgever (of van u zelf als u zelf de opdrachtgever bent). Wij gaan er in het eerste geval vanuit dat u onze opdrachtgever toestemming heeft gegeven uw gegevens aan ons te verstrekken.
Bij de uitvoering van onze opdrachten zijn soms derde partijen verbonden. Met hen hebben wij in verwerkersovereenkomsten strikte afspraken gemaakt conform de AVG, waardoor uw privacy gewaarborgd is.
Na de uitvoering van een opdracht zullen wij de resultaten alleen aan de opdrachtgever communiceren als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Zijn uw resultaten met uw permissie doorgezonden aan de opdrachtgever, dan is hij vanaf de ontvangst daarvan verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld) verdere distributie, opslag etc.
Interselect bewaart rapporten van selectie- of ontwikkelgerichte assessments maximaal 2 jaar. Wij hanteren de richtlijnen van het NIP, het Nederlands instituut van Psychologen. Ook onze consultants hebben maximaal 2 jaar toegang tot deze informatie. Uiteraard zijn zij daarbij gebonden aan hun beroepsgeheim.
Resultaten van andersoortige opdrachten (bijv. coachgesprekken en trainingen) worden uitsluitend met uw instemming gedeeld met de opdrachtgever. De bewaartermijn is 2 jaar. Zie ook uw rechten in paragraaf 7.

3.4
Wanneer u via onze website of op een andere manier solliciteert (naar een vacature) bij Interselect, vragen wij toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de NVP-sollicitatiecode. Om te kunnen bepalen of er sprake is van een goede match, verzamelen wij uw persoonsgegevens via uw cv. Deze gegevens omvatten

 • de identiteitsinformatie die u ons geeft, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie;
 • opleidings- en loopbaangegevens;
 • eventuele andere persoonsgegevens die u ons in uw cv verstrekt.

Wij doen dit om een geschikte match te vinden tussen uw profiel en de eisen van de vacature. De bewaartermijn is 2 jaar. Hierbij wijzen wij u ook op uw rechten zoals vermeld in paragraaf 7.

 

 1. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Om onze dienstverlening op goede wijze uit te kunnen voeren schakelen we soms derde partijen in. Deze partijen zijn:

4.1
technische verwerkers waarop wij een beroep doen voor digitale ondersteuning zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website en van applicaties (b.v. onze digitale database)

4.2
derden die van belang zijn voor de uitvoering van onze opdrachten, zoals de leveranciers van testmaterialen en vragenlijsten

4.3
derden die ons ondersteunen bij marketingcampagnes of bij het uitvoeren van (tevredenheids)onderzoeken

4.4
derden die de financiële afhandeling van opdrachten ondersteunen

4.5
onze opdrachtgevers op het gebied van assessments, coaching, training- of begeleidingstrajecten. Wij verstrekken resultaten en andere gegevens van deelnemers uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming

4.6

Wetenschappelijk onderzoek. Gepseudonimiseerde testgegevens kunnen door Interselect worden toegepast voor de validatie en normering van tests alsmede voor benchmarkingsdoeleinden en statistische analyses. De data zijn met aanvullende beveiligingsmaatregelen beschermd. Het is ons gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van testen te (blijven) waarborgen.

 

 

 1. Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland en slaan uw gegevens op conform de ‘EU Data Protection Directive (Directive 95/46/EC). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EU, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

 

 1. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Zo zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, niet-gemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen medewerkers of derde verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonsgegevens, kunnen deze raadplegen. Zij zijn gebonden aan strenge regels van geheimhouding en vertrouwelijkheid.
Alle digitale activiteiten waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, worden uitgevoerd door partijen met wie wij op de AVG gestoelde overeenkomsten hebben gesloten Zij werken dagelijks aan het beveiligen van hun en onze ICT-systemen. Regelmatig wordt die beveiliging getoetst door externe experts.

 

 1. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Als u gebruik wilt maken van een van de hieronder beschreven rechten, kunt u altijd contact opnemen met ons via, info@Interselect.nl of telefoon 0183 69 39 39

7.1 U heeft recht op informatie
U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband heeft. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen, waarom en hoe wij daarmee omgaan.

7.2 U kunt uw gegevens laten verbeteren (recht op rectificatie)
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit recht is niet absoluut, maar wordt begrensd door wat gezien het doel en de grondslag van verwerken redelijk is.

7.3 U kunt uw gegevens inkijken (recht op inzage)
Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. Interselect zal u dan een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die van u worden bijgehouden.

7.4 U kunt uw gegevens laten verwijderen (recht op vergetelheid)
Als u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, bijv. zonder hiervoor een correct doel te hebben, of wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken en er bestaat geen andere grondslag voor verwerking, dan kunt u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

7.5 U kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking)
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar (tijdelijk) niet gebruiken.

7.6 U kunt vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij (recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit)
U kunt ons vragen uw gegevens aan u zelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een ‘gestructureerde, gangbare, machine-leesbare vorm’.

7.7 U kunt bezwaar maken tegen verwerking (Recht van bezwaar)
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens bijv. als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

7.8 U heeft het recht een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Natuurlijk heeft u ook het recht u te wenden tot de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Cookiebeleid

In dit kader wijzen we u ook op ons cookiebeleid.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de juiste werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Met behulp van een cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website het meest bezocht worden. Wij kunnen onze website daardoor optimaliseren en zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zgn. “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van het cookie in kwestie mee sturen. U kunt dit terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies van en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Indien u vragen hebt over onze Privacy Policy, kunt u met ons contact opnemen via e-mail info@interselect.nl

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×