Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Interselect B.V., gevestigd te Opheusden en kantoorhoudende te Gorinchem.

Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij schriftelijk anders met u wordt overeengekomen. De door u gehanteerde eigen voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met onze voorwaarden.

Begrippen
– Partijen: u en Interselect.
– Klant: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s) en rechtverkrijgende(n), verder te noemen u, uw. Interselect wordt verder aangeduid met wij, ons, onze.
– Offerte: iedere op uw verzoek door ons op schrift gestelde aanbieding.
– Opdrachtbevestiging: het schriftelijke stuk waarin de overeenkomst is vastgelegd.
– Overeenkomst: de getekende opdrachtbevestiging.
– Overmacht: elke van uw of onze wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van u of ons kan worden verwacht.

 1. Offertes
  1.1 Al onze offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden voor één maand, tenzij anders is vermeld. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een offerte vergezellen, blijven ons eigendom. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden. Toezending van offertes en/of documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
  1.2 Aan het opstellen van een offerte zijn geen kosten verbonden. Wanneer te voorzien is dat het opstellen van een offerte meer tijd in beslag zal gaan nemen dan 4 uur, kunnen na voorafgaand overleg met u kosten in rekening gebracht worden.
 1. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard. Daarbij is de datum van ondertekening bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn alleen bindend wanneer ze schriftelijk zijn overeen gekomen.
  2.2 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
  2.3 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u, ter onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van u zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
  2.4 U bent gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
  2.5 Als inhoudelijk betrokkene rust op u de plicht om onze producten en diensten op onvolledigheden te controleren en deze aan ons te melden.
 1. Honorarium en prijzen
  3.1 Het overeengekomen honorarium wordt per opdracht in de opdrachtbevestiging vermeld. Honoraria zijn exclusief BTW. Alle extra kosten (zoals reis-, verblijf- en accommodatiekosten) die met instemming van de opdrachtgever door Interselect in het kader van de opdracht te maken of gemaakt, zijn, worden aan opdrachtgever doorberekend.
  3.2 Eventuele prijswijzigingen zullen twee maanden van tevoren aan u worden meegedeeld.
 1. Annulering
Diensten waaronder cursussen, trainingen, workshops, consultancy, assessment- en developmentcenters: annuleren afspraak verschuiven afspraak
maximaal:
3 t/m 5 werkdagen ervoor 25 % 125 %
1 t/m 2 werkdagen ervoor 50 % 125 %
Op de dag zelf 100 % 125 %

Instrumenten
Voor al onze instrumenten geldt, dat na het uitzetten van de vragenlijsten annulering niet meer mogelijk is. Er wordt dan 100% in rekening gebracht. Verschuiven vóór het uitzetten van de vragenlijsten is
kosteloos, annulering vóór de leverdatum kost 25%. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden, waarbij de datum van het poststempel of de e-maildatum als annuleringsdatum geldt.

 1. Levering en transport
  De wijze van transport, verzending en dergelijke wordt bepaald door wat in het zakelijk en maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, tenzij met u anders werd overeengekomen. Het risico voor transport neemt u op u, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 1. Overmacht
  6.1 Wanneer naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
  6.2 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
  6.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
  6.4 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 1. Intellectueel eigendom
  7.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die op onze producten en diensten rusten, waaronder o.a. octrooirechten, model- en merkrechten, auteurs- en naburige rechten, databaserechten en chipsrechten, blijven ons eigendom. Onder schriftelijk overeen te komen voorwaarden kunnen wij u daarop rechten geven.
  7.2 U garandeert ons dat het gebruik van door u verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart u ons voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, die derden jegens ons geldend zouden mogen maken door schending van deze garantie.
 1. Aansprakelijkheid
  8.1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
  8.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
  8.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
  8.4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor u het heeft aangeschaft.
  8.5 Wanneer wij tengevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen data of tijden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortgekomen schade, zoals reiskosten en niet gewerkte uren.
 1. Klachten
  9.1 Eventuele klachten nemen wij in behandeling, indien zij ons binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt. Dit geldt ook voor klachten over facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
  9.2 Wanneer wij de klacht gegrond vinden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
  9.3 Wanneer de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit uw betalingsverplichting op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
 1. Eigendomsvoorbehoud en betaling
  10.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze -krachtens overeenkomst verrichte- leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door u zijn betaald.
  10.2 In geval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, staking of overdracht van uw bedrijf, of overlijden wanneer u een natuurlijk persoon bent, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op u direct en volledig opeisbaar zijn.
  10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
  10.4 Bij betalingen later dan één maand na factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum die één maand na de factuurdatum ligt. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betaling, komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 150,-.
 1. Geschillen en toepasselijk recht
  11.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of daarop voortbouwende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in ons arrondissement.
  11.2 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Overige bepalingen
  Bij opdrachten in het kader van assessment of development centers houden Interselect en haar medewerkers zich aan de gedragscode van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen.

Versie 1.1 1 januari 2015

Doe nu de quickscan

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×